BASES CONCURS MIRNA LACAMBRA

 

1. Podran participar en aquest Concurs tots els cantants de nacionalitat espanyola o estrangers residents a Espanya, que tinguin la carrera de cant acabada en un Conservatori Oficial o equivalent amb professor particular.

2. S’estableix com a màxima l’edat de 33 anys.

3. Queden exclosos de la participació en aquest Concurs els cantants que hagin debutat en escena com a professionals interpretant papers protagonistes.

No estan exclosos els cantants que hagin participat com alumnes dels anteriors cursos de l’Escola d’Òpera de Sabadell, a menys que es trobin en la situació descrita en el paràgraf anterior.

 

REPERTORI CONCURS

4. Els concursants hauran de presentar:

A) Prova selectiva: una ària de W. A. Mozart triada per ells (no pertanyent a l’òpera La flauta màgica), més una altra ària o fragment de l’òpera del concurs que lliurement decideixi el jurat, interpretades de memòria i en l’idioma original.

B) Prova final: Repertori obligatori: LA FLAUTA MÀGICA.

 

SARASTRO, baix.
. Ària: O Isis und Osiris, schenket der Weisheit (2n acte).
. Ària: In diesen heil’gen Hallen (2n acte).
. Tercet: Pamina – Sarastro – Tamino: Soll ich dichTeurer (2n acte).

 

TAMINO, tenor.
. Ària: Dies Bildnis ist bezaubernd schön (1er acte).
. Quintet: Tamino – Papageno i les tres dames: Wie? wie? wie? Ihr an diesem Schreckensort? (2n acte).
. Tercet: Pamina – Sarastro – Tamino: Soll ich dich Teurer (2n acte).

 

KÖNIGIN DER NACHT, soprano coloratura.
. Ària: O zittre nicht, mein lieber Sohn (1er acte).
. Ària: Der Hölle Rache kocht in meinem Herzen (2n acte).

 

PAMINA, soprano lírica.
. Duet: Pamina – Papageno: Bei Männern, welche Liebe fühlen (1er acte).
. Ària: Ach, ich fühl’s, es ist vershwunden (2n acte).
. Tercet: Pamina – Sarastro – Tamino: Soll ich dich Teurer (2n acte).

 

PAPAGENO, baix baríton.
. Duet: Pamina – Papageno: Bei Männern welche Liebe fühlen (1er acte).
. Quintet: Tamino – Papageno i las tres dames: Wie? wie? wie? Ihr an diesem Schreckensort? (2n acte).
. Ària: Ein Mädchen oder Weibchen (2n acte).

 

MONOSTATOS, tenor.
. Ària: Alles fühlt der Liebe Freuden (2n acte).

 

DREI DAME DER KÖNIGIN: 1ª dama (soprano), 2ª dama (soprano) i 3ª dama (mezzosoprano).
. Tercet: Stirb, ungeheur! durch unsre Macht! (1er acte).
. Quintet: Tamino – Papageno i les tres dames: Wie? wie? wie? Ihr an diesem Schreckensort? (2n acte).

 


* Els següents personatges s’oferiran als concursants que no hagin pogut accedir al personatge principal pel qual s’hagin presentat:

PAPAGENA, soprano.
DIE DREI GENIEN: 1er geni (soprano), 2n geni (soprano) i 3er geni (mezzosoprano).
ZWEI GEHARNISCHTER MANN: 1er tenor i 2n baix.
SPRECHER: Baix.
ZWEITER PRIESTER: Tenor.

Tindran els mateixos drets i obligacions per seguir el curs de professionalització que els guanyadors dels personatges principals.

– La partitura de cant i piano de La flauta màgica escollida per treballar el Curs de l’Escola d’Òpera serà la de l’editorial BÄRENREITER.

NOTA IMPORTANT:
En el cas de que no es presentin aspirants a tots els personatges o el Jurat cregui que els que s’han presentat no son idonis, aquest podrà oferir-los als concursants que no hagin pogut accedir al personatge principal per el qual s’hagin presentat. Tindran els mateixos drets i obligacions per a seguir el curs de professionalització que els guanyadors dels personatges principals.

INSCRIPCIÓ

5. Els candidats hauran de remetre a la Secretaria del Concurs, situada en el domicili de l’Associació d’Amics de l’Òpera de Sabadell, Plaça Sant Roc, 22, 2-1, 08201 Sabadell, la següent documentació:

a) La sol·licitud d’inscripció totalment complimentada.

b) Fotocopia del DNI (espanyols) o document que acrediti la residència a Espanya (estrangers).

c) Una fotografia recent mida carnet.

d) Certificat dels estudis musicals realitzats i acabats, expedit per un Conservatori Oficial, escola privada o professor particular.

e) Currículum acadèmic-artístic.

Igualment, hauran d’abonar els drets d’inscripció de 60 euros mitjançant ingrés en el compte corrent de la Fundació Mirna Lacambra – Xavier Gondolbeu.


Número de compte del Banc Sabadell
IBAN/BIC: ES22-0081-0900-8700-0376-2581


                                  

Nota: el resguard de l’ingrés en compte s’adjuntarà a la documentació abans mencionada.

 

6. La inscripció pot fer-se també per e-mail a la següent adreça:

fundacio.mlxg@escolaopera.info

7. Els candidats que participin sense pianista acompanyant, hauran d‘entregar el dia de l’assaig al pianista titular del concurs la partitura de cant i piano corresponent a la peça de repertori lliure que hagin d’interpretar a la prova sel.lectiva (obligatori).

8. Des de la publicació d’aquesta convocatòria s’estableix un termini d’inscripció que quedarà tancat a les 24 hores del dia 5 de juliol de 2020 (considerant la data del mata-segells postal), durant el qual els participants hauran de remetre a la Secretaria del Concurs tota la documentació especificada a la base núm. 5, així com els drets d’inscripció abans mencionats. A partir d’aquesta data no s’admetrà, sota cap concepte, cap modificació de l’ària de lliure elecció que s’hagués indicat en el document d’inscripció.

9. L’ordre d’intervenció a les proves, com també la distribució dels torns d’assaig, serà establert per l’entitat organitzadora i es comunicarà via e-mail i WhatsApp als concursants el dia 6 de juliol de 2020.

10. Els assaigs i les proves pel concurs s’efectuaran al Teatre Principal de Sabadell (C/ Sant Pau, 6). Els assaigs seran als matins i les proves a la tarda a partir de les 16:00 h.

Els concursants que ho desitgin podran participar acompanyats per un pianista propi, al seu càrrec. En aquest cas hauran d’especificar-ho a la sol·licitud d’inscripció.

11. El Concurs constarà d’una prova selectiva que serà pública i tindrà lloc al Teatre Principal de Sabadell els dies 8 i 9 de juliol de 2020 i el 10 de juliol de 2020 es realitzarà la prova final.

12. Després de cadascuna de les proves i prèvia deliberació del Jurat, el Secretari d’aquest donarà a conèixer el veredicte i es comunicarà cada cop l’horari de la següent prova i assaig.

13. Prova final: els concursants que accedeixin hauran d’interpretar, a petició del Jurat i tants cops com aquest ho sol·liciti, diversos fragments individuals o de conjunt dels especificats en la relació de repertori obligatori.

14. En cas de quedar desert algun o alguns dels personatges i, en conseqüència, alguna de les places per el XXIV Curs de Professionalització de l’Escola d’Òpera de Sabadell, l’organització podrà arbitrar unes noves proves per a seleccionar el citat personatge o personatges en la forma que lliurement determini.

PREMIS

15. Els premis que s’estableixen per a aquest Concurs consisteixen en el dret de participar en el XXIV Curs de Professionalització de l’Escola d’Òpera de Sabadell, de manera totalment gratuïta.

Un cop hagi finalitzat el curs i les representacions, es tindrà en compte la possibilitat de participar en algun dels repartiments de les següents temporades d’Òpera a Catalunya a aquells alumnes que hagin destacat durant el curs per la seva evolució i treball.

16. El citat Curs, consistirà en la preparació exhaustiva de cadascun dels personatges a càrrec de prestigiosos professors.

OBLIGACIONS DELS SELECCIONATS

17. Els alumnes del Curs hauran d’assistir als assaigs de la mateixa òpera que portarà a terme el repartiment professional per a les representacions del Cicle Òpera a Catalunya.

18. Per un altre lloc, els alumnes seleccionats assumeixen les següents obligacions:

. Assistir a totes i cadascuna de les classes i activitats que constitueixen el programa del Curs, excepte per causa justificada per escrit.
. Participar a les activitats complementàries que es puguin organitzar.
. Integrar-se en l’esperit de l’Escola d’Òpera de Sabadell, estudiant en profunditat l’autor, l’òpera i el personatge assignat.
. Igualment, ser alumne d’aquest Curs implica l’obligació de participar, sense remuneració, a la representació pública de final de curs de l’òpera La flauta màgica el 22 d’octubre de 2020. Aquesta funció està dedicada als estudiants d’institut, conservatoris i escoles de música i escoles d’adults de Sabadell i comarca, que hi assisteixin de manera gratuïta. Els alumnes de l’Escola tindran el número d’invitacions que precisin. També estan convidats crítics d’òpera i agents artístics.

 

NOTA IMPORTANT:
Organitzarem una segona representació de La flauta màgica el dissabte dia 24 d’octubre de 2020, amb els mateixos alumnes de l’Escola, els quals rebran una remuneració per la seva actuació.

VARIS

19. Les despeses ocasionades pel desplaçament necessari per a participar en el Concurs seran a càrrec de cada concursant.

20. La Secretaria del Concurs disposarà d’informació sobre places d’allotjament a Sabadell i rodalies.

21. La inscripció del candidat al Concurs pressuposa, per la seva part, l’acceptació de les bases, així com les decisions del Jurat, que seran inapel·lables.

22. L’organització es reserva el dret, en cas de controvèrsia, d’interpretar aquestes bases segons el seu bon criteri.

23. Les decisions del Jurat son inapel·lables. Aquest actuarà d’acord amb les normes del seu propi reglament.

24. Durant el Curs, l’organització facilitarà allotjament gratuït als alumnes a Sabadell. 

CALENDARI DEL CURS

Dimarts 1 de setembre de 2020.

Inici del XXIV Curs de Professionalització, que es desenvoluparà durant els mesos de setembre i octubre de 2020, finalitzant el Curs amb la representació de l’òpera La flauta màgica de W. A. Mozart en el Teatre La Faràndula de Sabadell, el dijous dia 22 d’octubre de 2020.

Les classes del Curs s’impartiran de dilluns a divendres matins i tardes. Les dues últimes setmanes també hi haurà classes-assaigs, excepcionalment, els dissabtes i diumenges. Hi haurà assaigs amb orquestra i un assaig general dos dies abans de la funció amb tots els elements de la representació, decorats, vestuari, maquillatge, etc.

MATERIES IMPARTIDES EN EL CURS

 • Interpretació musical.
 • Estil mozartià.
 • Dicció i fraseig.
 • Emissió vocal.
 • Perfeccionament de l’idioma.
 • Interpretació escènica.
 • Expressió corporal.
 • Entorn històric.

PROFESSORS DEL CURS

 • Roger Alier, professor d’Història de la Música de la Universitat de Barcelona i crític d’òpera a la premsa escrita.
 • Daniel Gil de Tejada, director d’orquestra.
 • Francesca Roig, professora de cant.
 • Pau Monterde, director teatral, professor de l’Institut del Teatre de Barcelona.
 • Miquel Gorriz, actor, director d’escena i professor d’interpretació.
 • Jordi Vilà, director d’escena i professor d’interpretació.
 • Professor d’alemany.
 • Marta Pujol, pianista i assistent musical.
 • Andrea Álvarez, pianista i assistent musical.
 • Anna Crexells, pianista i assistent musical.
 • Viviana Salisi, pianista i assistent musical.

 

Direcció del Curs:
Mirna Lacambra