AVIS LEGAL

Queden reservats tots els drets d`explotació.

Aquest lloc web es regeix per les lleis espanyoles, i es troba protegit per la legislació nacional i internacional sobre propietat intel·lectual i industrial.

Tots els continguts que es mostren al Lloc Web i especialment, articles, bases de dades, estudis comercials, dissenys, textos, gràfics, logos, icones, codi en llenguatge, programari, noms comercials, marques, dibuixos industrials o qualsevol altre signe susceptibles d`utilització industrial i comercial estan subjectes a drets de propietat intel·lectual i industrial de Associació d`Amics de l`Òpera de Sabadell i / o de tercers titulars dels mateixos que han autoritzat degudament la seva inclusió en el Lloc Web.

Queda prohibida la distribució, modificació, transformació, cessió, posada a disposició del públic, i qualsevol altra activitat que no hagi estat expressament autoritzada pel titular dels drets d`explotació. L`ús no autoritzat dels materials i informació continguda al Lloc Web pot suposar la violació de la legislació sobre propietat intel·lectual o industrial i d`altres lleis aplicables.